Triển khai 7 đề án, chương trình trọng tâm tại Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã được Thị ủy Hoàng Mai thông qua gồm 7 chương trình, đề án trọng tâm.

Để trở thành một trong 3 cực tăng trưởng, vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, Hoàng Mai đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào các KCN đã được quy hoạch. Ảnh: Dự án Nhà máy tôn Hoa Sen đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại KCN Đông Hồi

7 chương trình, đề án được triển khai thực hiện gồm: Chương trình xây dựng thị xã Hoàng Mai thành vùng kinh tế trọng điểm, cực tăng trưởng của tỉnh; Chương trình phát triển nông - lâm - ngư gắn với công nghiệp chế biến hiện đại, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch, y tế; Kế hoạch thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2020; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI).

Thị xã Hoàng Mai quan tâm công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của bộ máy xem đây là "chìa khóa" thành công trong công tác thu hút đầu tư cũng như hiệu quả của việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án. Ảnh: Thường trực Thị ủy kiểm tra việc ứng dụng CNTT và xử lý sự vụ công việc tại các phòng chuyên môn UBND Thị xã

Kế hoạch đặt ra công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XVIII tỉnh Đảng bộ, để tạo được nhận thức mới, đổi mới tư duy trong chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Đồng thời, gắn với tình hình, yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết; xác định rõ các chương trình, đề án, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể.

Chỉnh trang đô thị được xác định là một trong những nhiệm vu trọng tâm của Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Khu phố phường Quỳnh Thiện đã trở nên văn minh, sạch, đẹp sau khi chỉnh trang.

Kế hoạch cũng yêu cầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể trình Ban Thường vụ Thị ủy hoặc Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thông qua. Thị xã Hoàng Mai quyết tâm trong Quý III/2016 hoàn tất việc thông qua các đề án, chương trình trọng tâm gắn với phân công cụ thể các tổ chức, cá nhân phụ trách triển khai thực hiện và có kế hoạch kiểm tra, báo báo định kỳ./.

Hồng Sơn