UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính quý I/2022

Đức Dũng

(Baonghean.vn) -Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trong quý I/2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại HĐND, UBND cấp huyện vẫn còn để xảy ra sai sót về thể thức, thẩm quyền...

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I/2022.

Văn bản nêu rõ, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh nên công tác cải cách hành chính (CCHC) quý 1/2022 của tỉnh ta đã đạt một số kết quả nổi bật như: Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác (CCHC) triển khai đến các cơ quan, đơn vị; hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã đã đi vào nề nếp, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân; các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Nghệ An VNPT-Ioffice hoạt động ổn định và tạo điều kiện thuận lợi trong việc luân chuyển, xử lý văn bản phục vụ quản lý công việc kịp thời, hiệu quả hơn; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 từng bước được khai thác, sử dụng hiệu quả hơn; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận xử lý trực tuyến ngày càng tăng...

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh minh họa: Thành Cường
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh minh họa: Thành Cường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trong quý 1/2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện vẫn còn để xảy ra sai sót về thể thức, thẩm quyền; Việc công khai TTHC tại một số đơn vị chưa đầy đủ, chưa đúng quy định; Việc rà soát làm sạch dữ liệu giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm xử lý, làm sạch dữ liệu dẫn đến trên Hệ thống báo cáo tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn còn khá lớn;

Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các trường hợp xử lý hồ sơ trễ hẹn; Một số cơ quan, đơn vị chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số, chưa quan tâm đúng mức việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, cập nhật tin bài, thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử. Tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tinh gọn, sắp xếp chưa thật sự hợp lý.

Giao diện cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An Ảnh: Đức Dũng
Giao diện cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa: Đức Dũng

Tính chủ động, hiệu quả công tác, ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa tốt, vẫn còn tình trạng công chức, viên chức vi phạm pháp luật đến mức phải khởi tố vụ án, bắt tạm giam, điều tra, xét xử. Việc thực hiện cơ chế tự chủ của một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, các dịch vụ công mức độ cao chưa hiệu quả, việc chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở một số đơn vị tiến độ thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

-   Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; Đảm bảo các kế hoạch/nhiệm vụ được triển khai kịp thời, đúng tiến độ.

-   Chủ động, tích cực rà soát những bất cập, vướng mắc về thể chế. Nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đúng trình tự ban hành văn bản QPPL, khắc phục tình trạng sai sót về thể thức, thẩm quyền ban hành văn bản QPPL, nhất là ở cấp huyện.

-   Thường xuyên rà soát, cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định các TTHC đã được công bố tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và tại Bộ phận Một cửa các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch, giải quyết TTHC và giám sát thực hiện.

-   Tập trung chỉ đạo triển khai xử lý các hồ sơ tồn đọng, hồ sơ chậm thời gian giải quyết đang tồn tại trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức, cá nhân một cách nhanh nhất, đảm bảo yêu cầu, “nhanh, đúng, hiệu quả”. Thực hiện nghiêm quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, đồng thời đăng tải công khai nội dung xin lỗi lên Cổng/Trang Thông tin Điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

-   Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả CCHC; chỉ đạo các bộ phận liên quan để làm sạch, xử lý dứt điểm dữ liệu của ngành, đơn vị không chính xác trên Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, thường xuyên cung cấp, cập nhật văn bản lên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ được xác định tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện khung pháp lý về xây dựng chính quyền số các cấp (trong trường hợp cần thiết). Triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số, chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, môi trường mạng, thực hiện chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh, đảm bảo tốt an toàn, an ninh mạng, xây dựng và phát triển các hệ thống đặc thù của đơn vị, địa phương. Triển khai thực hiện và khai thác có hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An. Từng bước xây dựng, phát triển Hệ thống đô thị thông minh, trong đó ưu tiên phát triển dịch vụ giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội tại các đô thị, nhất là tại Thành phố Vinh và các thị xã, các vùng trọng điểm.

2. Văn phòng UBND tỉnh:

Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ trì hướng dẫn các sở, ngành, địa phương rà soát, xử lý kịp thời các thông tin số liệu không chính xác trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Hoàn thành trước ngày 25/5/2022.

Yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trong báo cáo CCHC định kỳ để xem xét, điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới./.

-       

Tin mới

Hợp đồng lao động hết hạn mà không ký kết hợp đồng mới

Hợp đồng lao động hết hạn mà không ký kết hợp đồng mới, quyền và nghĩa vụ người lao động được xác định như thế nào?

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Tôi ký kết hợp đồng lao động 24 tháng với Công ty. Nay hợp đồng cũ hết hạn mà chưa ký kết hợp lao động mới, tôi vẫn tiếp tục làm việc. Xin hỏi, trong trường hợp này, quyền và nghĩa vụ của tôi được xác định theo hợp đồng cũ hay mới?
Thành phố Vinh thâu tóm gần hết huy chương vàng môn bơi tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh

Thành phố Vinh thâu tóm gần hết huy chương vàng môn bơi tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của đơn vị thành phố Vinh, khi giành tới 5 Huy chương Vàng. Với thành tích đạt được giúp thành phố Vinh xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ

(Baonghean.vn) - Sáng 15/8, dưới sự chủ trì của Đại tá Phan Đại Nghĩa  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực - Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tổ chức thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực chung cư cao tầng Vạn Long (thị xã Cửa Lò).
Trần Đình Thắng cho rằng, do tưởng ông Th. có ý định đâm mình nên mới ra tay trước.

Án mạng sau cây keo rừng

(Baonghean.vn) - Đã gần 1 năm từ khi vụ án đau lòng xảy ra nhưng những người dân xã Mã Thành (Yên Thành) vẫn nhớ như in lời khai của Trần Đình Thắng trước phiên tòa. Mâu thuẫn nhỏ chỉ vì cây keo rừng đã khiến cho 2 gia đình tan nát, người ra đi mãi mãi, kẻ phải hầu tòa…
Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đem đến cho thế giới thông điệp của Việt Nam

Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đem đến cho thế giới thông điệp của Việt Nam

(Baonghean.vn) - Khi nói về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã khẳng định: Tác phẩm của Tổng bí thư đã đem đến cho thế giới một thông điệp của Việt Nam. Đó là thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đổi mới mới và hội nhập,...
Văn Trường

Sớm hoàn thiện chính sách, đưa Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An hoạt động hiệu quả

(Baonghean.vn) - Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được thành lập từ năm 2013, tuy nhiên đang hoạt động kiêm nhiệm còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần sớm hoàn thiện thể chế, đưa Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An vào hoạt động quản lý Nhà nước để cao năng lực quản lý.
Báo động đỏ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Báo động đỏ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Trận thua 0 - 2 trên sân Thanh Hóa tại vòng đấu áp chót của giai đoạn lượt đi V.League 2022, diễn ra hôm 12/8 đã khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công phải chịu vô vàn áp lực. 
Bị cáo Trần Anh Tuấn (phải) và Trần Văn Quân tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bác sỹ biến chất, lừa đảo chạy việc

(Baonghean.vn) - Tuấn là bác sỹ, dù không có chức năng, nhiệm vụ trong bố trí việc làm nhưng đã bàn bạc, thống nhất với Quân nhận tiền của người lao động xin việc, tuyển dụng vào làm tại bệnh viện, học tại các trường đại học… chiếm đoạt hơn 3,67 tỷ đồng.
Khu chợ chỉ bán cào cào ở Nghệ An, giá nửa triệu mỗi kg vẫn ‘đắt hàng’

Khu chợ chỉ bán cào cào ở Nghệ An, giá nửa triệu mỗi kg vẫn ‘đắt hàng’

(Baonghean.vn) -  Hơn 10 năm nay, khu vực ngã tư xóm 11, xã Nghi Kim (thành phố Vinh) có một chợ chuyên bán cào cào – một đặc sản mà người dân địa phương gọi là "tôm bay" thu hút đông khách đến mua - bán. Năm nay, cào cào được mùa, béo tròn, chắc thịt có giá dao động từ 120.000 – 500.000 đồng/kg.
Cuộc sống của công nhân nhà trọ lao động gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân: Vì sao chậm tiến độ?

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND tỉnh Nghệ An đã rốt ráo chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay tiến độ chi trả vẫn chậm so với dự kiến.
Vòng 12 V.League 2022: Ông lớn tách tốp!

Vòng 12 V.League 2022: Ông lớn tách tốp!

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC đã vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu, bằng chiến thắng thuyết phục trên sân Thiên Trường, Sông Lam Nghệ An đã vươn lên thứ 2. Ba đội cuối bảng đồng loạt thua, trong đó TP. Hồ Chí Minh thua ngược trong 2 phút cuối.
Lại giở trò 'té nước theo mưa'

Lại giở trò 'té nước theo mưa'

(Baonghean.vn) - Việc lợi dụng những thông tin sai lệch từ bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Việt Nam của một số tổ chức, cá nhân thù địch chỉ là vô nghĩa và nhất định sẽ thất bại.
Nguyễn Quang Tình và những vui, buồn sau trái bóng

Nguyễn Quang Tình và những vui, buồn sau trái bóng

(Baonghean.vn) - Nguyễn Quang Tình từ lâu được biết đến là tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt, trưởng thành từ lò Sông Lam Nghệ An với loạt thành tích ấn tượng khi Vô địch V.League (năm 2011), Vô địch Cup Quốc gia (2010) và Siêu cúp năm 2011. Tuy nhiên, phía sau những phút giây tỏa sáng trên sân cỏ, tiền vệ người Đô Lương này còn mang trong mình nhiều câu chuyện vui, buồn và cả những nỗi niềm tiếc nuối.
Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng - Bài cuối: Tiếp tục hỗ trợ tích cực, sát với yêu cầu thực tiễn

Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng - Bài cuối: Tiếp tục hỗ trợ tích cực, sát với yêu cầu thực tiễn

(Baonghean.vn) - Tiếp tục vun đắp, xây dựng sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của 2 quốc gia Việt Nam - Lào, 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng, trong thời gian tới, ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục giúp đỡ vô điều kiện cho ngành Y tế tỉnh Xiêng Khoảng. PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao đổi cùng Báo Nghệ An.
Huấn luyện viên Kiatisak: ‘Hoàng Anh Gia Lai sẽ trả nợ Hà Nội FC’; Thủ môn nhập viện khẩn ở trận Đà Nẵng thua Viettel

Huấn luyện viên Kiatisak: ‘Hoàng Anh Gia Lai sẽ trả nợ Hà Nội FC’; Thủ môn nhập viện khẩn ở trận Đà Nẵng thua Viettel

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Kiatisak: "Hoàng Anh Gia Lai sẽ trả nợ Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku"; Cựu thủ môn tuyển Việt Nam nhập viện khẩn ở trận Đà Nẵng thua Viettel; Thủng lưới phút 96, Chelsea bị Tottenham cầm chân... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.