Ưu tiên kinh phí xử lý ô nhiễm tại các khu vực tồn lưu hóa chất BVTV

(Baonghean.vn) - Cử tri một số địa phương kiến nghị ngành chức năng cần tham mưu cho tỉnh nghiên cứu và ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục ô nhiễm và giảm suy thoái môi trường. Trước mắt, là tập trung đối với các khu vực trọng yếu về tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân.

Vấn đề này, ngành chức năng trả lời như sau:

Cho đến nay trên địa bàn đã và đang tập trung triển khai đối với các khu vực trọng yếu về tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trong đất (20 dự án), ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân theo kế hoạch xử lý tại Quyết định 1946/QĐ-TTg và Chương trình mục tiêu quốc gia.

Xử lý tồn dư thuốc BVTV ở xóm mậu 2 Kim Liên, ảnh Mỹ Hà, minh họa

Kinh phí để xử lý toàn bộ các điểm ô nhiễm rất lớn, trong khi ngân sách địa phương còn hạn hẹp; Các dự án áp dụng theo cơ chế hỗ trợ quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính sách hỗ trợ kinh phí xử lý từ nguồn kinh phí trung ương lại giới hạn ở 50% kinh phí xử lý dự án không hỗ trợ kinh phí điều tra và giải phóng mặt bằng.

Do đó, hiện nay UBND tỉnh đã có Văn bản đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định cơ chế hỗ trợ đặc thù kinh phí xử lý cho tỉnh Nghệ An là tỉnh có nhiều điểm ô nhiễm nhất do thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn cả nước.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ưu tiên, bố trí kính phí cho việc điều tra, đánh giá phạm vi mức độ ô nhiễm do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật cũng như kinh phí cho các dự án xử lý, cải tạo phục hồi.

PV (TH)