Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ uy tín

(Baonghean) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị Nghệ An.

Học viên thăm phòng truyền thống của Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Học viên thăm phòng truyền thống của Trường Chính trị tỉnh.

P.V: Xin đồng chí đánh giá những thành tựu nổi bật nhất mà Trường Chính trị tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành?

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn: Cùng với lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Trường Chính trị tỉnh thực sự có một bề dày truyền thống rất đáng tự hào:

Vượt lên mọi khó khăn, gian khổ ban đầu mới thành lập và qua các thời kỳ cách mạng của đất nước, quê hương, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp; trong đó có những đồng chí đã trưởng thành và giữ những cương vị, trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước, rất nhiều đồng chí đang công tác tại các bộ, ngành và các đơn vị cấp tỉnh, đã khẳng định được năng lực, uy tín.

Đặc biệt, nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cơ sở và các cơ quan, đơn vị lực lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các thế hệ cán bộ được đào tạo từ nhà trường chính là lực lượng xung kích, nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương, ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao; hàng chục lượt cán bộ được tăng cường nghiên cứu thực tế có thời hạn tại cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, tất cả cán bộ, giảng viên nhà trường có phẩm chất, đạo đức và tác phong công tác mẫu mực. Chính đội ngũ này đã tạo nên uy tín và giá trị văn hóa của nhà trường. 

Trong 70 năm lịch sử, truyền thống, bên cạnh kết quả đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đã tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đã có hàng trăm đề tài, đề án cấp trường, cấp tỉnh, rất nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến... đã được xây dựng và đưa vào áp dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực. 

Mặc dù tỉnh ta còn nhiều khó khăn, nhà trường cũng còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, để đáp ứng được kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn, nhà trường đã không ngừng phấn đấu, vươn lên trong xây dựng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Chính sự nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1986, hạng Nhất năm 2006 và đặc biệt năm 2011, trường đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba - một phần thưởng rất cao quý.

Đồng thời trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường liên tục được Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật. 

Thời kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao hơn, với những gì đã và đang có, Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, sự trân trọng của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, xứng đáng với truyền thống to lớn trong suốt 70 năm qua.

P.V: Thưa đồng chí, ngày 30/7/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 12- ĐA/TU về "Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030" thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nhà trường. Vậy đồng chí kỳ vọng như thế nào đối với Trường Chính trị Nghệ An khi thực hiện Đề án này?  

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn: Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ đều hết sức quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. 

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 12 ĐA/TU, ngày 30/7/2015 về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030” là  tiền đề, điều kiện quan trọng về chủ trương, chính sách để nhà trường hiện thực hóa những mục tiêu lớn về mọi phương diện trong cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

Hiện nay, nhà trường đang tích cực tham mưu để triển khai thực hiện các giai đoạn và từng nội dung của đề án. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, đề án sẽ là công cụ chính sách để trường thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng về nội dung, chương trình và loại hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng; về xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ; về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ và cơ chế phối hợp.

Đồng thời, đề án xác định tầm nhìn 2030 nhằm bảo đảm cho nhà trường xây dựng và phát triển trong lộ trình lâu dài, chiến lược căn bản và hệ thống giải pháp đồng bộ, khoa học bảo đảm chất lượng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực. 

Để làm được điều này, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhà trường cần đoàn kết, quyết tâm cao độ, tích cực, chủ động trong tham mưu, tổ chức thực hiện cùng với sự quan tâm, chia sẻ, phối hợp, đề cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan và sự tin yêu của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, chắc chắn nhà trường sẽ phát triển vững mạnh, toàn diện, đáp ứng được kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. 

P.V: Để thực hiện đạt mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vững mạnh toàn diện; phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có uy tín của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước... thì nhiệm vụ mà nhà trường cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí? 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn: Cùng với vinh dự và tự hào về truyền thống và những đóng góp to lớn của nhà trường trong 70 năm qua, để tiếp tục xây dựng và phát triển đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trường Chính trị tỉnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án số 12 - ĐA/TU ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030” gắn với tập trung triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, đào tạo, Nghị quyết số 32 - NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường vững mạnh, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người làm công tác giáo dục lý luận chính trị; phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, dân chủ, sáng tạo, kỷ cương, gương mẫu, tích cực học tập và rèn luyện theo đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Sỹ Minh
Toàn cảnh Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu và gắn với đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, đa dạng hóa loại hình.

Đồng thời, nhà trường cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xác định đây là yếu tố cung cấp “nguyên liệu đầu vào” cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và góp phần tích cực trong tham mưu chủ trương, chính sách cho địa phương; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học viên.

Thứ tư, quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng trong Đảng bộ nhà trường, nâng cao hiệu quả tham mưu, thực thi nhiệm vụ của các đơn vị phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể. Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn minh, là kiểu mẫu trên mọi phương diện công tác, phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ, viên chức nhà trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

P.V: Cảm ơn đồng chí!

Hữu Nghĩa

(Thực hiện)

Tin mới

Cận cảnh cuộc sống cư dân vạn đò sông Lam ngày lũ

Cận cảnh cuộc sống cư dân vạn đò sông Lam ngày lũ

(Baonghean.vn) - Ngày thường vốn đã khó khăn, những ngày mưa lũ cuộc sống của cư dân vạn đò trên sông Lam (Nghệ An) càng bội phần gian nan, vất vả, thậm chí thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, bất trắc. Một mái nhà bé nhỏ luôn là niềm khao khát của những người sống cảnh “nước sông, gạo chợ”.
Những điểm sáng hiếm hoi của Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2022

Những điểm sáng hiếm hoi của Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2022

(Baonghean.vn) - Trận thua 0 - 1 trước Câu lạc bộ Viettel tại vòng 17 V.League là trận thứ 5 liên tiếp đội bóng xứ Nghệ không biết đến mùi chiến thắng. Mặc dù đội nhà đã có những màn trình diễn nhợt nhạt, kém thuyết phục. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở trận đấu vừa qua. 
Việc cấp thiết ở Hợp tác xã Phong Toàn

Việc cấp thiết ở Hợp tác xã Phong Toàn

(Baonghean.vn) - Nhiều hộ tiểu thương và Ban quản lý Hợp tác xã Phong Toàn ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) phản ánh tình trạng kinh doanh không hiệu quả và xin được giảm tiền thuế thuê đất. Tìm hiểu thực tế hoạt động của chợ Phong Toàn, cho thấy sự đìu hiu, sa sút là có thật. Bởi vậy, việc cấp thiết cần làm ngay ở Hợp tác xã Phong Toàn bên cạnh tạo sự đồng thuận trong thực hiện nghĩa vụ thuế, là việc cần năng động chuyển đổi trong kinh doanh, quản lý, đưa hợp tác xã bắt kịp xu thế thị trường, thoát khỏi tình cảnh như hiện nay.
Để sản phẩm OCOP chắp cánh cho du lịch bay lên - Bài 1: Tiềm năng, lợi thế

Để sản phẩm OCOP 'chắp cánh' cho du lịch

(Baonghean.vn) - Nghệ An có nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống độc đáo, cùng với đó là những bản, làng đậm bản sắc văn hóa vùng miền, đặc trưng của từng dân tộc, tộc người. Đây chính là điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP góp phần tạo sản phẩm phục vụ du lịch.
Đêm thấp thỏm nơi tâm lũ Kỳ Sơn

Đêm thấp thỏm nơi tâm lũ Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét lịch sử vào ngày 2/10 vừa qua, những hộ dân vừa bị mất nhà, mất tài sản tiếp tục trải qua một đêm thấp thỏm lo âu…
Nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động

Nghệ An: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân

(Baonghean.vn) - Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, ngay sau khi Nghị quyết số 10c/NQ-BCH, ngày 12/01/2017 và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 3/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ban hành, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Việt Nam ghi nhận ca đậu mùa khỉ, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Việt Nam ghi nhận ca đậu mùa khỉ, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Việt Nam đã có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời...
Đêm kinh hoàng của người dân vùng lũ quét Kỳ Sơn

Đêm kinh hoàng của người dân vùng lũ quét Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Có lẽ đối với nhiều người dân tại 2 bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ hay khối 1, thị trấn Mường Xén sẽ không bao giờ quên cái đêm mồng 1 rạng sáng mồng 2 tháng 10 kinh hoàng vừa qua. Cả một khu vực kéo dài từ khe Huồi Giảng xuống đến Quốc lộ 7A tan hoang với nhiều khối đá lớn nằm ngổn ngang, vương vãi như bị ai ném xuống...
Gian nan lội bùn, vượt nước xiết để chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị lũ quét

Gian nan lội bùn, vượt nước xiết để chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị lũ quét

(Baonghean.vn) - Trong chiều 3/10, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã trực tiếp đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ tại 2 bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Tuy nhiên, để đến với bà con, các đoàn cứu trợ rất vất vả, vì phải lội dưới nước bùn sâu và chảy xiết.