Xóa bỏ giáo điều, rập khuôn, máy móc

(Baonghean) Thc tin cách mng đã chng minh rng vùng min nào, địa phương nào có cán b lãnh đạo vn dng mt cách sáng to nhng ch trương, đường li ca Đảng, thì vùng min đó có s đột phá và có nhng bước phát trin vng chc v mi mt. Điu đó có th d dàng chng minh vi s phát trin ngon mc ca không ít địa phương trên c nước trong thi gian qua, trong đó Đà Nẵng là ví d sinh động nht.

Ngược li, nếu vùng min nào, địa phương nào để xy ra tình trng tt hu, yếu kém, chm phát trin, trong nhiu nguyên nhân xy ra tình trng nói trên thì thường nguyên nhân có th nhn thy rõ nht là cán b lãnh đạo không phát huy được vai trò, không đưa được các quan đim, đường li ca Đảng vào cuc sng để to thành các phong trào cách mng sâu rng, hiu qu.

trường hp này, li có th xy ra hai kh năng: Mt là cán b lãnh đạo không đủ năng lc để phát huy được sc chiến đấu và vai trò lãnh đạo ca t chc Đảng; hai là cán b lãnh đạo t chc thc hin các ch trương, đường li ca Đảng mt cách rp khuôn, máy móc, giáo điu, dn đến hp hòi, kht khe trong quá trình tìm tòi và chp nhn cái mi, cái tiến b, thm chí có lúc có nơi còn th tiêu s sáng to, cn tr nhng đột phá, gây khó khăn cho các nhân t mi, do đó tt yếu s dn đến s trì tr, yếu kém chung trên mi lĩnh vc. Nhng ví d cho trường hp sau thì vô cùng phong phú, thm chí có nhng câu chuyn đã thành giai thoi, đã được dng thành phim để làm bài hc chung cho các vùng min, địa phương.


Không nói chuyn vùng min, chuyn địa phương, mà ngay trong mi cơ quan, đơn v cũng vy. Nếu nơi nào tp th lãnh đạo có phm cht trí tu cao, bn lĩnh chính tr vng vàng, quyết đoán trong vic vn dng sáng to các ch trương, đường li ca Đảng, áp dng linh hot tinh thn ch đạo ca cp trên vào hoàn cnh thc tin c th ca cơ quan, đơn v, thì nơi đó chc chn s gt hái được thành công trong vic thc hin các nhim v chính tr và chuyên môn, s to được chuyn biến, đột phá tích cc ca cơ quan, đơn v mình, đồng thi có đóng góp cho phong trào chung. Còn nếu các cơ quan, đơn v có cán b lãnh đạo yếu kém v năng lc vn dng lý lun vào thc tin, ch chăm chăm thc hin rp khuôn các văn bn ch đạo ca cp trên, bt chp tình hình c th ca cơ quan, đơn v hoc din biến sinh động, phong phú ca thc tin, thì khi đó thm chí h còn làm cho nhng ch trương, đường li, nhng văn bn, ý kiến ch đạo ca cp trên, tr thành nhng giáo điu xơ cng, tr thành lc cn, gây nên s kìm hãm và níu kéo cho phong trào, xu thế phát trin ca cơ quan, đơn v.

Trên thc tế, có không ít cơ quan, đơn v chng may gp phi nhng cán b lãnh đạo thiếu kiến thc thc tế, yếu kém trong vic t chc lãnh đạo, ch đạo x lý, gii quyết các vn đề thc tin, các hot động thc tin, thì t vai trò tiên phong h đã tr thành lc cn ca phong trào, thành "đó rách ngáng tr" ca cơ quan, đơn v. Điu bi hài là đôi khi nhng cán b lãnh đạo như vy li thường tìm cách che đậy, núp bóng dưới v bc ca vô s các loi bng cp, chng ch trong quá trình tiến thân, và khi bt tay vào ch đạo gii quyết công vic thc tin thì li "dt lưng" vô s các quy định, quy chế, văn bn hướng dn để yêu cu cp dưới hoc cơ s áp dng mt cách rp khuôn, cng nhc, không h tính đến vic có phù hp vi thc tế hay không, có li cho tp th và phong trào hay không, min là có li cho cá nhân hoc an toàn cho bn thân. H bàn bc, tho lun điu gì, vn đề gì, để chng t bn thân mình, "giá tr" ca mình, "hiu biết" và "hc vn" ca mình, không ít người thường xuyên tham gia ý kiến bng cách vin dn đủ mi th căn c, mi loi văn bn, để đi đến kết lun cui cùng là tránh phi chu mi loi trách nhim, ct để an toàn, không đụng chm, không phi làm gì. Đương nhiên, nếu cơ quan nào, đơn v nào, hoc địa phương nào gp phi nhng cán b lãnh đạo như thế thì cm chc là ch gp sc , s trì tr, tt hu mà thôi!


T hin thc trên, có th rút ra bài hc là nơi nào mun bt phá, phát trin mnh m thì nơi đó phi tn công xóa b tư tưởng giáo điu, rp khuôn, máy móc. Mt mt cn phi quan tâm đến công tác đào to và đào to li b phn cán b lãnh đạo còn mc nhiu yếu kém, tn ti, trong đó có mc bnh giáo điu, máy móc, rp khuôn. Mt khác, phi kiên quyết loi b nhng cán b lãnh đạo có tư tưởng hp hòi, níu kéo, thiếu tinh thn xây dng, thiếu sáng to, đổi mi, gây khó khăn và cn tr đến s ln mnh mi mt ca cơ quan, đơn v. Thiết nghĩ, nhng ni dung đó là nhim v ca công tác tư tưởng trong mi thi k, cũng là nhim v cp bách ca công tác xây dng và chnh đốn Đảng trong tình hình hin nay.


Giáng My