Xử lý nghiêm đối tượng phát ngôn làm ảnh hưởng xấu đến ngành BHXH, BHYT

(Baonghean) -  Tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật phát ngôn, ảnh hưởng xấu tới ngành, phương hại đến lợi ích quốc gia, tùy theo mức độ sai phạm sẽ chịu hình thức xử lý nghiêm minh. 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn ngành đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT.

- Tổ chức quán triệt tới các tập thể và cá nhân trong toàn Ngành nhận thức đầy đủ hơn về công tác truyền thông, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Công tác truyên thông phải được tiến hành trước một bước nhằm tác động vào nhận thức, làm thay đổi thái độ, hành vi, có vai trò mở đường, hướng dẫn dư luận, tạo điều kiện cho việc tổ chức thực hiện được thuận lợi, hiệu quả.

- Yêu cầu thực hiện công tác truyền thông phải luôn chủ động, kịp thời, thường xuyên, liên tục để người tham gia, thụ hưởng hiểu biết, tuân thủ, chấp hành, nhất là khi có sự thay đổi chính sách, pháp luật, chế độ về BHXH, BHYT hoặc khi xảy ra sự cố truyền thông thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. 

- Cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị, cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành có trách nhiệm và ý thức tham gia tổ chức công tác truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; đặc biệt là khi có yêu cầu phối hợp tổ chức triển khai thực hiện truyền thông xã hội trong những thời điểm nhất định, phát huy sức mạnh tổng hợp để đạt hiệu quả cao nhất. 

Cán bộ BHXH tỉnh kiểm tra hồ sơ tại cơ sở khám, chữa bệnh.

- Việc nhận thức đúng, có trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và phối hợp triển khai hiệu quả công tác truyền thông được coi là một tiêu chí đánh giá chấm điểm thi đua khen thưởng hàng năm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

- Tập thể, cá nhân không có ý thức xây dựng, thiếu trách nhiệm trong công tác truyền thông, vi phạm kỷ luật phát ngôn, ảnh hưởng xấu tới Ngành, phương hại đến lợi ích quốc gia, tùy theo mức độ sai phạm sẽ chịu hình thức xử lý nghiêm minh. 

2. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông. 

- Nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy truyền thông trong toàn Ngành. Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam phát huy vai trò, hiệu quả đầu mối tham mưu quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác truyền thông trong toàn hệ thống. 

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến tới sẽ thành lập Phòng Truyên thông riêng, trước mắt tuyển chọn cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, thực hiện tốt vai trò là đầu mối tổ chức công tác truyền thông ở cơ sở và thực hiện tốt công tác phối hợp khi cần thiết.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và cán bộ, viên chức đảm nhiệm công tác truyền thông; trong đó chú trọng phương pháp tổ chức, kỹ năng tác nghiệp phương tiện truyền thông đa phương tiện, quản trị, xử lý sự cố truyền thông trên báo chí và trên môi trường mạng xã hội, sự phối hợp trong tác nghiệp truyền thông xã hội. Có biện pháp trước mắt và chiến lược lâu dài nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ truyền thông đủ sức, đủ tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư: 

 - Thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác truyền thông BHXH, BHYT được tăng cường. Cấp ủy đảng và Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm; lựa chọn phương pháp, cách thức phù hợp, thiết thực; coi trọng chất lượng, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được phân bổ, tránh tình trạng thực hiện dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm.         

- Các đơn vị chức năng của BHXH Việt Nam theo chức trách được giao, bên cạnh việc hướng dẫn kịp thời, tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên, đột xuất bảo đảm cho việc sử dụng nguồn lực tài chính, phương tiện chuyên dùng cho công tác truyền thông đúng mục đích, đạt hiệu quả mong muốn, tránh lãng phí, thất thoát, vi phạm pháp luật.

Cán bộ BHXH Thị xã Thái Hòa thụ lý giải quyết hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội cho người dân

4. Chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội: 

- Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan thống nhất giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam làm đầu mối của toàn hệ thống thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp dư luận xã hội và thông tin phản hồi trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; thực hiện vai trò định hướng chính trị tư tưởng trong toàn Ngành và tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội; chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ truyền thông xã hội, phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống trong việc đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thông tin, phát ngôn lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành và chính sách BHXH, BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước. 

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, mỗi người là một "Thông tin viên”, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong công tác truyền thông xã hội; theo dõi sát sao, nắm bắt thông tin phản hồi trên báo chí, mạng xã hội và dư luận cán bộ, nhân dân phản ánh các mặt tích cực, tiêu cực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong phạm vi, lĩnh vực và địa bàn công tác; kịp thời cung cấp cho đơn vị chức năng được giao và sẵn sàng phối hợp thực hiện nhiệm vụ truyền thông xã hội khi có yêu cầu.

Từ 1/10 số thẻ bảo hiểm y tế sẽ thay bằng mã số bảo hiểm xã hội.

- Các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và giám đốc BHXH trong toàn Ngành có trách nhiệm tổ chức việc nắm bắt thông tin phản hồi, dư luận trong và ngoài Ngành từ cơ sở, trên địa bàn, thường xuyên cung cấp cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam để tổng hợp, tham mưu đề xuất các giải pháp định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, cùng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tích cực trong tổ chức thực hiện truyền thông xã hội nhanh chóng, hiệu quả; đề cao tính phát hiện, phòng ngừa, không để xảy ra sự cố truyền thông trên diện rộng.

5. Phát huy vai trò, hiệu quả truyền thông của các cơ quan báo chí, trang tin điện tử trong Ngành: 

- Tăng cường đầu tư mọi mặt xây dựng, phát triển Báo BHXH và Tạp chí BHXH bản in và phiên bản điện tử, với nội dung đa dạng, phong phú, chất lượng; coi trọng việc phát hiện, cổ vũ gương tốt, điển hình tiên tiến đi đôi với đấu tranh, phê bình, chống tiêu cực, lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT, vì sự phát triển và bảo đảm an sinh xã hội bền vững; hình thức chuyển tải phù hợp, hài hòa, hấp dẫn; gia tăng số lượng phát hành, thực hiện hiệu quả chức năng thông tin, truyền thông rộng rãi tới đại chúng, xứng đáng là các cơ quan truyền thông chủ lực của Ngành. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả vai trò kết nối, hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông quốc gia; chủ động cung cấp, điều phối thông tin chính thống, định hướng dư luận về chính sách, pháp luật, chế độ BHXH, BHYT. 

- Quan tâm xây dựng, phát triển Trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và Trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đủ mạnh, chủ động, tích cực và phát huy cao nhất hiệu quả truyền thông phổ biến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; quảng bá hình ảnh của Ngành, đơn vị; hướng dẫn quy trình, thủ tục, giải đáp, tư vấn chế độ, chính sách... Phát huy ưu thế của truyền thông đa phương tiện, trong toàn Ngành phối hợp chặt chẽ tổ chức những đợt truyền thông cao điểm hoặc tập trung lên tiếng phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, lệch lạc. Bảo vệ thành quả của Ngành và tính ưu việt, nhân văn tốt đẹp của chính sách, chế độ.

6. Nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, nhân dân:  

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành quán triệt sâu sắc quan điểm: “BHXH, BHYT là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân mà phục vụ”. Chất lượng phục vụ thấp, không được sự cảm tình và hài lòng của cán bộ, nhân dân sẽ khó khăn, bất lợi, làm giảm hiệu quả truyền thông. Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; yêu cầu toàn Ngành nỗ lực đổi mới, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, nhân dân, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT.

P. V