Các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Sáng 31/7, Thị xã Thái Hòa, huyện Tân Kỳ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

*Tại thị xã Thái Hòa, 200 đại biểu được quán triệt 3 chuyên đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa  XII) gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa quán triệt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Thủy

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt Quy định 86- QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về giám sát trong Đảng.

Hội nghị yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, hiểu rõ những nội dung cốt lõi của nghị quyết; trên cơ sở đó cán bộ chủ chốt và chủ trì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết tại đơn vị mình, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nghị quyết và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/8/2017.

Hoàng Thủy

(Thị ủy Thái Hòa)

*Tại Tân Kỳ, 200 đại biểu được quán triệt các chuyên đề về: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) ở Tân Kỳ. Ảnh: Nguyễn Hường

Đồng thời, tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, triển khai Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/06/2017 về quy định giám sát trong Đảng và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020”. Có 3 tập thể và 3 cá nhân được khen thưởng có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW.

Nguyễn Hường

(Huyện ủy Tân Kỳ)