Diễn Châu đa dạng hóa các dịch vụ tài chính - bảo hiểm

(Baonghean.vn) - Diễn Châu có 12 chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại và 01 Ngân hàng Chính sách, 10 Quỹ tín dụng nhân dân, bên cạnh đó huyện còn có 18 đơn vị kinh doanh bảo hiểm.

Giao dịch tại Ngân hàng chính sách huyện Diễn Châu.

Lĩnh vực ngân hàng phát triển nhanh và hiệu quả, cung cấp đa dạng các dịch vụ tiền tệ, tín dụng cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng nguồn vốn huy động hàng năm gần 3.200 tỷ đồng, tổng dư nợ bình quân hàng năm trên 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng bình quân gần 20%/năm.

Riêng vốn huy động của 12 chi nhánh ngân hàng ước mỗi năm đạt trên 2.800 tỷ đồng (năm 2015 đạt 2.886,128 tỷ đồng). Quí 1/2016, vốn huy động ước của các chi nhánh ngân hàng ước đạt 900 tỷ đồng.

Trân Châu