Gần 100 % báo cáo viên Hoàng Mai sử dụng CNTT nâng cao hiệu quả tuyên truyền

(Baonghean.vn) - Thị ủy Hoàng Mai (Nghệ An) yêu cầu 85% báo cáo viên Thị ủy, 60% báo cáo viên cơ sở sử dụng được phần mềm Microsoft Powerpoint hỗ trợ bài giảng trong các hội nghị triển khai nghị quyết.

Lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai kiểm tra hiệu quả vận hành sử dụng hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến.

Tư tưởng chỉ đạo nêu rõ, công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống là một bước quan trọng, có tính chất “mở đường” trong hoạt động của Đảng lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, toàn thị xã có 211 báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó có 03 báo cáo viên cấp tỉnh, 15 báo cáo viên cấp thị xã, 6 báo cáo viên ở các đoàn thể thị xã và 187 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Theo đó, đề án yêu cầu 85% báo cáo viên Thị ủy, 60% báo cáo viên cơ sở sử dụng được phần mềm Microsoft Powerpoint hỗ trợ bài giảng trong các hội nghị triển khai nghị quyết cho cán bộ chủ chốt thị xã và cơ sở.

Đi kèm với việc sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint đội ngũ báo cáo viên phải nghiên cứu thực tế của ngành, địa phương, đơn vị, nhất là những lĩnh vực nghị quyết đề cập; nắm thật chắc nội dung của nghị quyết và đối tượng người học để nghiên cứu, trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn mà nghị quyết đề cập, nhằm tạo ra bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Nhiều hộ dân các xã vùng bán sơn địa Thị xã Hoàng Mai thông qua truyền thông đã học tập được kỹ thuật nuôi gà theo quy trình sạch. Trong ảnh mô hình nuôi gà quy mô trên10.000 con gà đẻ và gà thịt của nhóm hộ Lê Hồng Hợi, xóm 11, xã Quỳnh Vinh.

Thị xã Hoàng Mai cũng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp truyền đạt, tạo điều kiện cho báo cáo viên cập nhật thông tin mới nhất để bổ sung bài giảng; nâng cao trình độ ứng dụng phần mềm Microsoft Powerpoint hỗ trợ cho bài giảng, hướng dẫn người học nghiên cứu... đảm bảo chất lượng dạy và học.  Cùng đó, tổ chức thi báo cáo viên, tuyên tuyền viên giỏi theo định kỳ 2 năm/lần.

Hồng Sơn