Kỳ Sơn: 90 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

(Baonghean.vn) - Ngày 26/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho 90 đồng chí đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chính trị.

Trong thời gian 8 ngày (từ ngày 26/10 đến 02/11/2015) các đảng viên mới sẽ được tiếp thu các nội dung như: Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do dân, vì dân; đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; một số tình hình kinh tế, xã hội huyện Kỳ Sơn và một số tình hình thế giới, trong nước thời gian gần đây.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                  Trần Đức - Duy Thành

(Huyện ủy Kỳ Sơn)