#thực chất

2 kết quả

Đổi mới và nền giáo dục thực chất

Đổi mới và nền giáo dục thực chất

(Baonghean) - Chuyện đổi mới giáo dục đã được đặt ra từ lâu. Tuy nhiên, khi Ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức ban hành một nghị quyết riêng yêu cầu phải “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” thì rõ ràng, đổi mới đã trở thành một yêu cầu bức thiết, một nhiệm vụ không thể trì hoãn đối với ngành Giáo dục.