Trọn niềm tin yêu với Đảng

Thành Chung (Kỹ thuật: Thành Cường)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với T.S Bùi Thị Cần - Trưởng bộ môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Chính trị - Tư tưởng HCM Trường đại học Vinh.

P.V: Thưa Tiến sĩ, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã lãnh đạo dân tộc ta, đất nước ta vượt qua những thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lịch sử cũng đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn tất yếu của dân tộc, của đất nước. Bà có thể nói rõ hơn về điều này?

Tiến sỹ Bùi Thị Cần - Trưởng bộ môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Chính trị - Tư tưởng HCM, phụ trách ngành Cao học Viện Sư phạm Xã hội, Trường Đại học Vinh.
Tiến sĩ Bùi Thị Cần - Trưởng bộ môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Chính trị - Tư tưởng HCM, phụ trách ngành Cao học Viện Sư phạm Xã hội, Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thành Cường
Tiến sĩ Bùi Thị Cần: Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn tất yếu của dân tộc, của đất nước. Tính tất yếu được thể hiện ở sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được những đòi hỏi của lịch sử, cần có một tổ chức chính trị Đảng Cộng sản lãnh đạo để đánh đổ thực dân phong kiến, xây dựng một xã hội mới. Đó là sự xuất hiện mang tính quy luật khách quan, chứ không phải Đảng áp đặt hay ý muốn chủ quan đòi hỏi quyền lãnh đạo, cầm quyền.

Xuất phát từ những điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về chính đảng cách mạng để đưa đến việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, trong đó, phong trào yêu nước Việt Nam trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa Mác Lênin và phong trào công nhân gieo mầm cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh: Thành Cường
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu Thành Cường

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời không những đáp ứng yêu cầu của dân tộc mà còn là sự thống nhất ở nguyện vọng thiết tha, chính đáng của nhân dân. Đó là dân tộc được độc lập, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc. Tôn chỉ mục tiêu và bản chất của Đảng đã chiếm trọn niềm tin và sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính quyết định hàng đầu từ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam đã được lịch sử chứng minh, không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, đất nước Việt Nam đã đạt được những thắng lợi vĩ đại, ghi vào lịch sử dân tộc những mốc son chói lọi. Ngay khi mới 15 năm tuổi, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm cuộc Cách mạng Tháng Tám kỳ tích, giành độc lập, tự do cho dân tộc sau gần một trăm năm bị thực dân Pháp đô hộ; đổi đời cho nhân dân từ kiếp nô lệ lầm than sang làm người chủ nhân của đất nước. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trọn niềm tin yêu với Đảng ảnh 3
Nghệ An phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển. Ảnh minh họa nguồn của Lâm Tùng  và P.V

Đặc biệt hơn nữa, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm quyền con người... Ngày nay, đất nước ta phấn khởi, tự tin về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín mà Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn dân tộc ta đã dày công gây dựng được. Toàn thể thế giới đã và đang ngưỡng mộ “Điều kỳ diệu” Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế.

P.V: Trong sự trường tồn, phát triển của một chính Đảng luôn gặp phải những khó khăn, thử thách. Vậy những thách thức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là gì? Theo bà, Đảng ta cần làm gì để vượt qua thách thức đó, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển?

Tiến sĩ Bùi Thị Cần: Trong bối cảnh mới hiện nay, có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, nhiều thách thức đang tác động mạnh mẽ và đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải không ngừng rèn luyện trí tuệ, tầm nhìn và bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi sóng gió của thời đại.

Trọn niềm tin yêu với Đảng ảnh 4
Đóng hộp tại Nhà máy Royal Foods Khu công nghiệp Nam Cấm (Khu Kinh tế Đông Nam). Ảnh tư liệu Lâm Tùng

Những thách thức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là: Vấn đề năng lực lãnh đạo, cầm quyền để đủ tầm, đủ sức, đủ trí thực hiện được sự kỳ vọng của nhân dân, sự phát triển của đất nước và hội nhập vào thế giới; Vấn đề rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong Đảng để làm thế nào có thể đương đầu trước các cám dỗ, trước các âm mưu diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa, tự diễn biến; Vấn đề về sự chịu trách nhiệm để có thể duy trì, củng cố và phát triển niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để vượt qua thách thức đó, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển, Đảng ta cần không ngừng tự chỉnh đốn, tự đổi mới, nâng cao năng lực toàn diện trong sự lãnh đạo, cầm quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để đảm bảo được tính hiệu quả, sáng tạo và có nhiều đột phá quan trọng để phát triển đất nước; luôn chủ động, cảnh giác dự báo các nguy cơ, thách thức và biện pháp ứng phó các nguy cơ, thách thức; tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh của dân tộc, của đất nước để phát triển.

Đảng cần xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạch định đường lối, trong đề ra và thực thi chính sách phát triển đất nước; chú trọng kiên trì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân - Dân tộc; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, của dân tộc và những thành quả của đất nước; không ngừng bảo vệ nền tảng, bảo vệ cán bộ của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân bằng các giải pháp phù hợp hơn; chú trọng khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực và nguồn động lực của đất nước, coi trọng hơn nữa hiền tài để phục vụ tiến trình phát triển bền vững, hội nhập quốc tế mạnh mẽ; huy động được sức mạnh của nhiều tầng lớp nhân dân trong xây dựng chính sách và thực thi chính sách, pháp luật; Hoàn thiện thể chế xã hội chủ nghĩa để mở đường cho sự đổi mới, sáng tạo và đột phá trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội.

P.V: Ngay lúc này, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tổ chức Đại hội lần thứ XIII. Là một người dân, theo bà kỳ vọng, niềm tin của toàn thể nhân dân Việt Nam hướng về kỳ Đại hội này là gì?

Tiến sĩ Bùi Thị Cần: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã và đang thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, với tinh thần cơ bản là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, trí tuệ, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trọn niềm tin yêu với Đảng ảnh 5
Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh tư liệu của Thành Duy

Hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhân dân Việt Nam đang kỳ vọng về sự hiện thực hóa Khát vọng phát triển đất nước - Phát triển bền vững - niềm tin của nhân dân gắn liền với các cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn và phải có những minh chứng hùng hồn, được kiểm chứng; tập trung hoàn thiện thể chế xã hội chủ nghĩa để phát triển đất nước; thực sự phát huy cao độ được mạng lưới nhiều tầng lớp lực lượng và trách nhiệm từ các đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng đến các đảng bộ và nhân dân với các lực lượng toàn xã hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tập trung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 phải khơi dậy được tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tài năng, trí tuệ, phẩm chất và bản lĩnh của con người Việt Nam; về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần đề ra biện pháp nêu cao thực hiện trách nhiệm giải trình trước Đảng, trước Quốc hội và trước Nhân dân gắn liền với sự chịu trách nhiệm cụ thể, cơ chế, trách nhiệm cần được quy định rõ. Chú trọng có kế hoạch cụ thể để thực hiện được các đột phá chiến lược như: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Ảnh: Thành Cường
 Lựa chọn những đảng viên ưu tú. Ảnh tư liệu của P.V

Nhân dân mong muốn trước các vấn đề tiêu cực, nan giải trong Đảng và Nhà nước, cần truy tìm đến các nguyên nhân cơ bản, cụ thể để thẳng thắn, có cơ sở khoa học, toàn diện để tháo gỡ. Chẳng hạn, “chưa phát huy đầy đủ tiềm năng, năng lực của con người Việt Nam trong phát triển đất nước. Điều đó một phần xuất phát từ việc chúng ta chưa tạo ra nhiều động lực, nhiều cơ chế hiệu quả khuyến khích và khơi thông các điểm nghẽn ở nguồn nhân lực….”. Từ đó, cần rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng nào.

Nhân dân mong muốn trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) cần nhấn mạnh vào sự phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo; giải pháp cụ thể để xây dựng Nhà nước với cơ chế chịu trách nhiệm trước Nhân dân và xã hội... Mong muốn có nhiều biện pháp căn cơ hơn nữa để thúc đẩy tính tự giác, chủ động trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực an ninh, quốc phòng; vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, cần chú ý nêu cao tính phục vụ vì Nhân dân của Nhà nước.

Ảnh: Thành Cường
Cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Chung - Thành Cường 

Nhân dân còn kỳ vọng vào Đại hội sẽ lựa chọn ra được đội ngũ cán bộ lãnh đạo xứng đáng, đủ tâm, đủ tầm và trí để đảm đương nhiệm vụ cao cả của sự nghiệp cách mạng và niềm tin tưởng, ủy quyền của nhân dân... Như vậy, có thể nói, các ý kiến hay kỳ vọng của nhân dân tương đối toàn diện, phong phú, cụ thể và gửi gắm niềm tin yêu đối với Đảng và Nhà nước, đối với Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và khát khao cháy bỏng vì một Việt Nam thịnh vượng trong tương lai không xa.

P.V: Xin cảm ơn Tiến sĩ!

Tin mới

Nên sửa hay thay mới khi kính chắn gió xuất hiện vết nứt?

Nên sửa hay thay mới khi kính chắn gió xuất hiện vết nứt?

Cho dù bạn có chú ý và cẩn thận đến đâu khi lái xe, không có cách nào để tránh hoàn toàn đá hoặc các mảnh vụn khác thỉnh thoảng va vào kính chắn gió. Những vết nứt này không chỉ làm mất đi tính thẩm mỹ mà còn ẩn chứa các nguy cơ tiềm tàng về an toàn lái xe.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt Việt Nam tại U17 Asian Cup; Ronaldo chuẩn bị lập kỷ lục mới ở đội tuyển Bồ Đào Nha

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt Việt Nam tại U17 Asian Cup; Ronaldo chuẩn bị lập kỷ lục mới ở đội tuyển Bồ Đào Nha

(Baonghean.vn)- Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt Việt Nam tại U17 Asian Cup; Nguyễn Thị Tâm vào bán kết Giải vô địch boxing nữ thế giới 2023; Ronaldo chuẩn bị lập kỷ lục mới ở đội tuyển Bồ Đào Nha... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Podcast Kéo vó đồng xa

Tản văn hay: Kéo vó đồng xa

(Baonghean.vn) - Bình dị, thân thương, tản văn "Kéo vó đồng xa" đưa chúng ta trở về với một thời xa xưa, ở vùng thôn quê, nơi những đứa trẻ lớn lên trong niềm vui của những kẻ đi cất vó ngoài cánh đồng, chờ chực những mẻ tép, mẻ cá trong từng lượt kéo.
Quốc Duy

Chuyện Quốc Duy và những người giàu ý chí vươn lên

(Baonghean.vn) - Những người hâm mộ bóng chuyền khi xem giải vô địch quốc gia 2023 mới đây đều dễ nhận thấy việc tay đập Quốc Duy chơi quyết tâm, uy lực và hiệu quả như thế nào để giúp đội nhà có 3 chiến thắng liên tiếp để lọt vào Cup bóng chuyền Hùng Vương 2023 sắp tới.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Thanh niên Nghệ An tham gia đối thoại với Thủ tướng; Bộ Công an bàn giao nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, hộ khó khăn tại Nghệ An; Gấp rút chuẩn bị khởi động mùa du lịch 2023; Nắng nóng đầu mùa, dứa tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật ngày 22/3.
Nghệ An: Nắng nóng đầu mùa, dứa tăng giá mạnh

Nghệ An: Nắng nóng đầu mùa, dứa tăng giá mạnh

(Baonghean.vn) - Hiện bà con các xã Quỳnh Châu, Quỳnh Thắng, Tân Thắng (Quỳnh Lưu) đang rộ vụ thu hoạch dứa. Nếu như đầu vụ, giá dứa chỉ ở mức 3.000 đồng/kg thì nay, khi thời tiết bắt đầu bước vào thời điểm nắng nóng, giá dứa đã bắt đầu tăng lên 5.500 đồng/kg.