#tư nhân

5 kết quả

Động lực từ phát triển kinh tế tư nhân

Động lực từ phát triển kinh tế tư nhân

(Baonghean) - Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiêp tư nhân phát triển cả về số lượng và chất lượng là động lực mạnh mẽ nhất và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ máy nhà nước các cấp. Chủ trương này được Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đặc biệt quan tâm trong Hội nghị lần thứ 5.
'Chính phủ không đi bán bia, bán sữa'

'Chính phủ không đi bán bia, bán sữa'

“Thủ tướng đã nói, Chính phủ không đi bán bia, không đi bán sữa. Những lĩnh vực ấy Chính phủ và ngân sách Nhà nước không cần nắm giữ. Tư nhân làm tốt hơn thì để cho tư nhân làm”.