Xây dựng Đô Lương thành 'cực động lực' vùng Tây Nam

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của cấp trên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng thuận, ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, huyện Đô Lương đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, trở thành cực động lực của trung tâm vùng Tây Nam Nghệ An.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Năm 2022, Huyện ủy Đô Lương đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, về công tác phòng, chống Covid -19, về các sự kiện, các ngày lễ lớn và về Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”; ban hành Chỉ thị 07- CT/HU về xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025.

Xây dựng Đô Lương thành 'cực động lực' vùng Tây Nam ảnh 1
Đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương trao phần thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: TL Huy Khôi

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo tổ chức các đợt học tập một cách đầy đủ, chất lượng các hội nghị học tập trực tuyến về các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đồng thời, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 5/8/2022 về chuyển đổi số; tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; các Nghị quyết Trung ương 6…

Xây dựng Đô Lương thành 'cực động lực' vùng Tây Nam ảnh 2

Thị trấn Đô Lương nhộn nhịp, sôi động về đêm. Ảnh tư liệu HV

Huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021- 2025, đồng thời, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Đề án số 11. Báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng kịp thời, đảm bảo chất lượng. Duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo 35, thường xuyên nắm tình hình, rà soát thông tin, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Tiến hành 2 cuộc hội thảo chỉnh lý, bổ sung, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Đô Lương (1930 - 2020).

Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) năm 2022 của huyện Đô Lương ước đạt 23.714,99 tỷ đồng, trong đó: Nông, lâm, thủy sản đạt 3.208,51 tỷ đồng; Công nghiệp - Xây dựng cơ bản đạt 12.209,9 tỷ đồng; Dịch vụ đạt 8.296,55 tỷ đồng. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản 17,57%; Công nghiệp - Xây dựng 38,34%; Dịch vụ ước đạt 44,09%.

Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng

Năm qua, Huyện ủy Đô Lương xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 30/3/2022 về việc đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, gắn với kiện toàn bầu xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2022 - 2025; Ban hành Thông tri số 04-TTr/HU, ngày 28/7/2021 và Thông tri số 05-TTr/HU, ngày 02/11/2021 về Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và đã chỉ đạo thực hiện thành công; Ban hành Hướng dẫn số 09-HD/HU ngày 13/3/2022 hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

Xây dựng Đô Lương thành 'cực động lực' vùng Tây Nam ảnh 3

Trang trại Đồi Chồi ở huyện Đô Lương áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đồng thời, tổ chức hội nghị bổ cứu một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch cán bộ. Kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đã đạt được các yêu cầu về cơ cấu độ tuổi, cơ cấu nữ, chất lượng cán bộ quy hoạch được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và chính trị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đối tượng.

Xây dựng Kế hoạch 108-KH/HU, ngày 10/3/2022 về việc thực hiện đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Kết luận số 189-KL/TU, ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Trong năm 2022, kết nạp được 202 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 101% chỉ tiêu. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng các loại cho 854 đồng chí.

Cùng với đó, huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận của Đảng; Công tác nội chính; Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội.

Xây dựng Đô Lương thành 'cực động lực' vùng Tây Nam ảnh 4

Dây chuyền sản xuất tại Công ty May Minh Anh ở huyện Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Năm 2023, huyện Đô Lương tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí huyện nông thôn mới, thị trấn Đô Lương là đô thị loại 4. Xây dựng và thực hiện Đề án phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ. Phát huy nội lực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững; đảm bảo tăng trưởng hợp lý, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Đô Lương là một cực động lực trung tâm vùng Tây Nam của tỉnh Nghệ An, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Hệ thống giao thông kết nối của huyện với 6 quốc lộ, thuận lợi cho giao thương, trao đổi hàng hóa./.

Tin mới

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(Baonghean.vn) - Ban lễ tang cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

(Baonghean.vn) - Trong những danh hiệu mà SLNA đã đạt được tại V.League, đều có đóng góp của các ngoại binh. Mùa giải năm nay Sông Lam Nghệ An không còn có sự phục vụ của Văn Đức và Văn Khánh. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của 2 tân binh hứa hẹn sẽ giúp SLNA có vị trí tốt ở V.League 2023.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

(Baonghean.vn) - Ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên; Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà đảng viên lão thành và đảng viên trẻ xuất sắc... là những thông tin chính trong ngày 2/2.
Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

(Baonghean.vn) - Từ năm 2000 đến nay, bóng đá xã hội hóa là bước đi nhằm xóa bao cấp (không dùng nguồn ngân sách Nhà nước) để tiến tới chuyên nghiệp, gắn chặt nhà đầu tư, nhà tài trợ với các hoạt động bóng đá. Quá trình này diễn ra với nhiều kết cục khác nhau, đem lại nhiều bài học khác nhau.
Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Thị trường xe Việt bước vào năm 2023 được dự báo sẽ gặp không ít thử thách. Với thị hiếu của người Việt, những phân khúc vốn hút khách trong những năm qua như sedan hạng B, SUV đô thị và MPV 5+2... được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2023.
Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

(Baonghean.vn) - Cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân sống trong khu vực hồ sinh thái Vinh Tân đã hết sức bức xúc, có đơn “kêu cứu” vì hồ này bị ô nhiễm nặng môi trường nước.