4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chọn đại hội điểm

Thành Duy 07/11/2019 08:31

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn đảng bộ các huyện: Con Cuông, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh làm điểm chỉ đạo Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 28/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông tri số 13-TT/TU về Đại hội Đảng các cấp.

Đặc biệt coi trọng chất lượng cấp ủy khóa mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, các hướng dẫn và văn bản chỉ đạo của Trung ương và của cấp ủy cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

12.Các đại biểu thông qua Đề án BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thành Duy

Xây dựng báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ trên tinh thần đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, phải cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung

Về nội dung đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung trọng tâm, trong đó, Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Những nơi có khó khăn về công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

bna_đại biểu thông qua Đề án BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thành Duy

Thời gian đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không quá 1 ngày (bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trong tháng 3/2020; đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày (bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020); đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày (hoàn thành trước ngày 31/8/2020); đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày (hoàn thành trước ngày 31/10/2020).

Thời gian họp trù bị đại hội cấp huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở và chi bộ trực thuộc cấp ủy cấp trên cơ sở trước 30/3/2020, cấp huyện và tương đương trước 30/5/2020.

Thông tri cũng nêu cụ thể các nội dung khác như: chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội; báo cáo kết quả chuẩn bị đại hội lên ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp; một số nhiệm vụ ngay sau đại hội.

Cũng theo Thông tri số 13, mỗi huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc chọn 3-5 đơn vị cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn đảng bộ các huyện: Con Cuông, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh làm điểm chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chọn đại hội điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO