Chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean) - Một số bạn đọc hỏi: Ngày 9/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020. Được biết đây là nghị định có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Vậy nội dung của nghị định quy định những vấn đề gì? Hiệu lực nghị định?
 
- Trả lời nghị định gồm 13 điều quy định các nội dung:
 
+ Chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng
+ Chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi rừng tái sinh, có trồng rừng bổ sung
+ Chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ
+ Chính sách hỗ trợ trồng rừng phòng hộ
+ Chính sách trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy
+ Chính sách tín dụng
+ Nguồn vốn thực hiện chính sách
+ Đối tượng áp dụng
+ Phạm vi điều chỉnh
+ Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương (mà cụ thể là trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các quy định tại nghị định này.)
 
Ngoài ra, Nghị định còn quy định về Hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành. Theo đó nghị định có hiệu lực kể từ ngày 2/11/2015. Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, thi hành nghị định này.
 
Hải Yến (Tổng hợp)