Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.
Ngày 4/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa, gồm các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh trong cụm đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ nên đã đạt được một số kết quả quan trọng.


Công tác tổ chức tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước, địa phương được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 08 và đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn; công tác báo chí đảm bảo đúng định hướng, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội ngày càng đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả bước đầu, đã tổ chức được một số mạng lưới chỉ đạo, điều phối thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn.

Công tác khoa giáo tiếp tục thể hiện rõ tính thiết thực hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ tuyên giáo các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trong thời gian tới tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên giáo; Tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng  theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí, xuất bản; tích cực tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu các lĩnh vực công tác khoa giáo.

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)