#đồng bộ

4 kết quả

Đồng bộ, toàn diện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Đồng bộ, toàn diện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

(Baonghean.vn) - Những năm qua, công tác CCHC được chính quyền huyện và cơ sở ở Nghi Lộc triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, toàn diện, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.