Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia

UBND TỈNH NGHỆ AN

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung cuộc họp sơ kết 3 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tỉnh tại cuộc họp sơ kết 03 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 10/5/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Đề án) đã chủ trì cuộc họp Sơ kết 03 tháng triển khai Đề án. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác; đại diện Lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An và các thành viên Tổ công tác Đề án của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ công tác Đề án cấp huyện.

Sau khi nghe báo cáo của Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Tổ công tác) và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tỉnh kết luận như sau:

I.Kết quả đạt được:

UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp và các địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò của Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Tổ công tác tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án và bước đầu đạt được một số kết quả:

-Bám sát các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của các Bộ, ngành, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án và thành lập Tổ công tác tỉnh theo đúng tiến độ; ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác tỉnh, qua đó tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao;

-Hoàn thành việc ký kết biên bản kiểm tra an ninh mạng, an toàn thông tin để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quốc gia;

-Tích hợp, chia sẻ 13/25 nhóm dịch vụ công thiết yếu trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với tổng số 1 1.895 hồ sơ được thực hiện trực tuyến mức độ 3,4.

II.Tồn tại, hạn chế:

-Một số Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt đối với việc triển khai Đề án, công tác chỉ đạo có mặt còn hạn chế, bị động;

- Chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh chưa được các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng thời gian quy định;

-Việc triển khai công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa thường xuyên, đa dạng, chưa nâng cao được nhận thức của người dân;

- Một số đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp xã nguồn nhân lực và trang thiết bị hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện của Đề án.

III.Nhiệm vụ trong thời gian tới:

Để triển khai thực hiện tốt Đề án, trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án:

-Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu các nội dung sau:

+ Kiện toàn Tổ công tác tỉnh, theo đó các thành viên tham gia là người đứng đầu các Sở, ngành cấp tỉnh.

+ Thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác, gồm các thành viên: Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông là thành viên Thường trực, các thành viên khác gồm Sở, ngành: Tư pháp, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động — Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, VNPT tỉnh Nghệ An. Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị cử cán bộ có kinh nghiệm, trình độ công nghệ thông tin tham gia Tổ giúp việc; lập danh sách thành viên (họ tên, chức vụ, số điện thoại) gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) trước ngày 25/5/2022.

+ Hàng tháng tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án của các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp phát sinh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan;

-Các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ tại Đề án của Chính phủ, Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành để triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công. Trong đó, bám sát các nhiệm vụ trong tháng 5/2022 của Tổ công tác; tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành việc kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo các dịch vụ công thiết yếu được đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo đúng thời gian quy định.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở, ngành nhấn nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở, ngành nhấn nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

-Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt các chức năng, nhiệm vụ cho Tổ công tác cấp xã, phường, thị trấn, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Đề án theo đúng yêu cầu, đảm bảo tiến độ đề ra.

2. Về công tác tuyên truyền:

-Giao Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đề án theo nhiều hình thức đa dạng; tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia đăng ký định danh điện tử thông qua cấp Căn cước công dân và thực hiện trên ứng dụng VNEID.

-Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tập trung tuyên truyền về lợi ích thiết thực của việc giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ công quốc gia bằng nhiều hình thức thiết thực để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu, thực hiện (chú trọng tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa các cấp).

3.Về rà soát quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính:

-Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát quy trình, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; đảm bảo phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc: khai báo một lần, không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

-Giao các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định và tiến độ tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

4.Về công tác đảm bảo an ninh thông tin, dữ liệu

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số; kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục sự cố về an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao;

5.Về bảo đảm nguồn lực thực hiện Đề án:

-Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các Bộ, ngành liên quan để sớm có hướng dẫn về kinh phí thực hiện Đề án tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

-Các Sở, ban, ngành và địa phương bố trí đủ nguồn nhân lực, nhất là nhân lực công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án; ưu tiên hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho UBND cấp xã, đặc biệt là các xã có điều kiện khó khăn, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Đề án.

6. Đề nghị VNPT Nghệ An: Đảm bảo về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đảm bảo kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công quốc gia đúng tiến độ, chất lượng.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tỉnh tại cuộc họp Sơ kết 03 tháng triển khai Đề án; Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện.

Tin mới

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc

(Baonghean.vn) -  Phát biểu tại Hội nghị biểu dương, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu đối với các tổ chức Đảng, chi bộ trong doanh nghiệp trong tổ chức sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn.
Nga và Trung Quốc: Khám phá mối ràng buộc giữa hai cường quốc

Nga và Trung Quốc: Khám phá mối ràng buộc giữa hai cường quốc

(Baonghean.vn) - Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây rơi vào đúng ngày sinh nhật 69 tuổi của ông Tập, là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 2. Đây dường như cũng là thông điệp gửi đến Mỹ và phương Tây rằng, sự liên kết chiến lược mới được củng cố giữa Nga và Trung Quốc sẽ trường tồn. 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có những đặc thù riêng và yêu cầu sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải linh hoạt, sáng tạo để đảm bảo chất lượng. Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ trong doanh nghiệp.
Xe mài dao dạo 'độc nhất' thành Vinh

Xe mài dao dạo 'độc nhất' thành Vinh

(Baonghean.vn) -  Ông có một công việc gần như là “độc quyền” ở TP. Vinh. Những bà nội trợ ai cũng quen mặt ông dù không nhiều người biết tên ông. Hỏi thì ông khoát tay: “Cứ gọi tôi là ông mài dao cho dễ nhớ”.
Giữ bình yên trên các bản làng Lục Dạ

Giữ bình yên trên các bản làng Lục Dạ

(Baonghean.vn) -  Tại Lục Dạ - một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông, với những biện pháp nắm bắt thông tin dư luận ngay tại các thôn bản, cùng với sự vào cuộc kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, những vụ việc vi phạm về an ninh trật tự được giải quyết nhanh chóng. Sự quan tâm, sâu sát đã giúp giữ cho thôn bản Lục Dạ bình yên, người dân an tâm sinh sống, lao động sản xuất.
Sự sáng tạo

Sự sáng tạo

(Baonghean.vn) - Thông minh và cần cù là những thành tố góp phần tạo nên sự hoàn hảo của cuộc sống. Thật tệ nếu thiếu vắng sự cần cù nhưng sẽ là thảm họa nếu sự sáng tạo bị tuyệt chủng.
Nghệ An: Phát động chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Nghệ An: Phát động chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

(Baonghean.vn) - Tối 24/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ phát động triển khai Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”.
Điểm tuần 7: Trách nhiệm sống

Điểm tuần 7: Trách nhiệm sống

(Baonghean.vn) - Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây rơi vào đúng ngày sinh nhật 69 tuổi của ông Tập, là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 2. Đây dường như cũng là thông điệp gửi đến Mỹ và phương Tây rằng, sự liên kết chiến lược mới được củng cố giữa Nga và Trung Quốc sẽ trường tồn.
Những dự án được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp chuyên đề

Những dự án được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp chuyên đề

(Baonghean.vn) -  Tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án: Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân (huyện Hưng Nguyên); Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông, xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên); Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.
Bộ Giáo dục - Đào tạo đề xuất mua sách giáo khoa bằng ngân sách và đưa vào thư viện để sử dụng nhiều lần

Bộ Giáo dục - Đào tạo đề xuất mua sách giáo khoa bằng ngân sách và đưa vào thư viện để sử dụng nhiều lần

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đổi mới giáo dục là vấn đề rất lớn, trong đó đổi mới chương trình, sách giáo khoa là nhiệm vụ nhận được sự quan tâm cao của người dân. Bộ Giáo dục - Đào tạo phải có biện pháp tuyên truyền, tham khảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân vì sách giáo khoa là vấn đề liên quan trực tiếp đến đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh.