#kho bạc nhà nước Nghệ An

5 kết quả

Kho bạc Nhà nước Nghệ An: Nỗ lực vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Kho bạc Nhà nước Nghệ An: Nỗ lực vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, ngành, tập thể CBCC KBNN Nghệ An luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn.