Mỗi xã sẽ được hỗ trợ từ 400 triệu đến 1,66 tỷ đồng khi xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng NTM ở Nghệ An vừa đề xuất UBND tỉnh nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2018.

Được biết, tổng số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018 cho Nghệ An là 319.400 triệu đồng. Theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và công thức tính đã được UBND tỉnh phê duyệt vốn trung hạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 6193/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 thì Nghệ An có các đối tượng được phân bổ gồm: 

Xã đặc biệt khó khăn: 106 xã

Xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên 60 xã

Xã không thuộc đối tượng ưu tiên là 265 xã.

Sản xuất dưa sạch ở Nam Xuân, Nam Đàn. Ảnh: Châu Lan
 Định mức phân bổ tối đa năm 2018 như sau: Các xã đặc biệt khó khăn được 1,665 tỷ đồng/xã; Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên 541,356 triệu đồng/xã;  Các xã không thuộc đối tương ưu tiên còn lại đươc hỗ trợ 416,428 triệu đồng/xã.

Định mức trên là phân bổ đều cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của nguồn vốn được Trung ương cấp năm 2018.

Được biết năm 2018, Nghệ An ưu tiên hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số  582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020  với 104 xã;  Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 là 27 xã .

Các xã không đăng ký nhưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (đạt chuẩn trước kế hoạch) 10 xã.

Ngoài ra còn hỗ trợ cho 25  xã của huyện Nam Đàn và các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.