Nên thành lập cơ sở giáo dục mầm non ở khu công nghiệp

(Baonghean) - Báo Nghệ An ra ngày 25/8/2016 có đăng ý kiến “Nên thành lập cơ sở giáo dục mầm non ở khu công nghiệp”.

Ý kiến của bạn đọc Báo Nghệ An phản ánh: Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển thì nhu cầu gửi con để đi làm của người lao động càng tăng.

Vì vậy, cần sớm có chương trình xây dựng cơ sở giáo dục mầm non (công lập và ngoài công lập) tại các khu công nghiệp, bảo đảm đến năm 2020 cơ bản đáp ứng được nhu cầu trường lớp mầm non tại đây như sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ thị số 09 ngày 22/5/2015.

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh có Công văn số 6796/UBND-TH nội dung sau:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh sự việc, nếu đúng như báo nêu thì có biện pháp xử lý kịp thời.

Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý, trả lời Báo Nghệ An và gửi Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi trước ngày 30/9/2016.

UBND tỉnh Nghệ An