Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong quý II/2022 là tăng cường theo dõi, giám sát cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2022.
Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên ảnh 1
Chiều 4/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I/2022 và triển khai một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An do đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Mai Hoa

Tham mưu nhiều nội dung trọng tâm

Trong quý I/2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Trọng tâm là tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng.

Các đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 đảm bảo đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ.

Một số ban tổ chức cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thích ứng linh hoạt với bối cảnh dịch Covid-19.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, một số tồn tại, hạn chế cũng được nêu thẳng thắn và phân tích nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Cụ thể, một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thiếu quyết liệt trong chỉ đạo khắc phục yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra năm trước, chưa mạnh dạn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhận diện khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân.

Có nơi xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 còn gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục tinh giản 10% biên chế.

Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt một số văn bản mới của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bao gồm Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71- KL/TW ngày 24/3/2020.

Riêng Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 39-NQ/TW thì tiếp tục tinh giản biên chế.

Kết
Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu, giai đoạn 2022-2026, cơ bản không tăng biên chế cán bộ, công chức. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Đối với biên chế công chức, giai đoạn 2022-2026, cơ bản không tăng biên chế cán bộ, công chức. Đối với biên chế sự nghiệp, thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; chỉ được tăng biên chế cán bộ, công chức khi thành lập tổ chức mới hoặc khi được cấp có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ; chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quyết định số 61- QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân tại xã sáp nhập. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh giản biên chế tại huyện Quế Phong. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tham mưu đồng bộ, chặt chẽ các khâu công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tọa, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị...

Cùng với đó tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI. XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chăn, đẩy lùi, xử lý nghiệm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định những điều đảng viên không được làm...

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục theo dõi, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021 và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2022…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị Ban Tổ chức các cấp tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện các mô hình thí điểm liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã được thực hiện thời gian qua. 

Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác xây dựng Đảng; gắn với đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái, chống phá.

Tin mới

Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

(Baonghean.vn) - Thông tư quy định, cá nhân, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm công khai việc thu, chi các khoản công đức cho người đã có đóng góp tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nếu tổ chức, cá nhân này có yêu cầu.
Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

(Baonghean.vn) - Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh được bầu vào đội hình hay nhất AFF Cup 2022; Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia lên kế hoạch tăng suất ngoại binh để có thêm cơ hội ký hợp đồng với Lionel Messi là những tin tức thể thao nổi bật.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/1

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An họp đánh giá kết quả tổ chức Tết Quý Mão; Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ";  Nhà ga, sân bay tấp nập sau kỳ nghỉ Tết... là những nội dung chính trong ngày 27/1.
Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

(Baonghean.vn) - Trong màn khai sân đầu Xuân Quý Mão 2023, người hâm mộ đang theo dõi khá kỹ từng bước đi của đội bóng Thủ đô Hà Nội FC, đội bóng từng 6 lần vô địch V.League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022) và tiếp tục là ứng viên sáng giá cho "ngôi vua" mùa giải mới.