Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 02-KUTW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TWcủa Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy. Nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chủ hộ gia đình về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, làm giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy ảnh 1
Chữa cháy tại quán Pub trên đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh. Ảnh: Tư liệu

3. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn mới.
II- NỘI DUNG QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt toàn văn Kết luận số 02-KL/TW gắn với tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm: Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 17/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý; xác định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý. Đưa nội dung chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy vào tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của phòng, chống cháy, nổ và hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra để mọi người tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản, phổ thông về phòng ngừa và thoát nạn khi cháy, nổ xảy ra; thường xuyên tổ chức diễn tập, thực hành cho nhân dân về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ, đặc biệt tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ, các khu chợ dân sinh...

4. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Rà soát, ban hành hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, có phương án xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; di dời các kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng hóa, chất nguy hiểm cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

5. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt chú trọng việc tự kiểm tra của các địa phương, đơn vị, tổ chức; khắc phục dứt điểm các vi phạm, thiếu sót đối với công trình chưa bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tập trung điều tra, công bố rộng rãi nguyên nhân các vụ cháy, nổ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy. 

6. Tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với phương châm “4 tại chỗ”. Kiện toàn, củng cố mô hình lực lượng bán chuyên trách phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, có chế độ, chính sách phù hợp để phát huy vai trò của lực lượng này đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Thực hiện phương châm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải lấy phòng ngừa là chính; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; coi công việc phòng cháy, chữa cháy là công việc hằng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

7. Thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch vùng gắn với quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Tập trung khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tiếp tục xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ mới trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với các nước.

8. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn; chú trọng công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy bảo đảm hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng liên quan, đặc biệt phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng khác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả với địa bàn các tỉnh giáp ranh trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

9. Tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ tiến lên hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bố trí lực lượng phù hợp ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới, bảo đảm bám địa bàn, bám cơ sở, với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ưu tiên đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại; bảo đảm ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, ban, sở, ngành, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 02-KL/TW và Kế hoạch này.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và các cơ quan liên quan tuyên truyền sâu rộng nội dung Kết luận số 02-KL/TW và Kế hoạch này; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

Tin mới

Lê Văn Phi được di lý từ Lào về giao cho Công an Việt Nam để điều tra một số hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: HSVA.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng; Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… là những thông tin nổi bật.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; quán triệt và tham mưu chương trình hành động Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.
Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn và Bạc Liêu.
Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, một trong những hạn chế được chỉ ra là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện.