Bổ nhiệm 53 lãnh đạo không đúng quy định

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ tỉnh Ninh Thuận bổ nhiệm 53 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ các quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó… trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2014-2017.

Để làm rõ vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ đã trực tiếp kiểm tra 192 hồ sơ. Kết quả kiểm tra cho thấy, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Quy trình bổ nhiệm cũng cơ bản đầy đủ.

 

Kết luận thanh tra quản lý biên chế, bổ nhiệm cán bộ ở tỉnh Ninh Thuận vừa được công bố

Tuy nhiên, có 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không bảo đảm thời gian theo quy định.

Từ năm 2014 - 2016, UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện tiếp nhận 13 công chức không qua thi và xét 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo thẩm quyền. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế, như hội đồng sát hạch năm 2014, 2015 không đảm bảo thành phần theo quy định, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận còn sử dụng 131 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Từ những bất cập nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có giải pháp giải quyết dứt điểm 131 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính. Chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Tỉnh Ninh Thuận phải tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị tỉnh Ninh Thuận phải đưa ra quy định về thời hạn bắt buộc công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu. Đồng thời miễn nhiệm các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm.

Theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ thì tỉnh Ninh Thuận cũng không được bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra những hạn chế, tồn tại như trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Theo Dân trí