Nghĩa Đàn: Quán triệt Nghị quyết TW 6 (khóa XII) cho 200 cán bộ chủ chốt

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12, BTV  Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho gần 200 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 4 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Thùy

Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau hội nghị các ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình từng địa phương, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đinh Thùy - Đức Anh