Hưng Nguyên dồn sức xây dựng huyện nông thôn mới

Hưng Nguyên dồn sức xây dựng huyện nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Huyện Hưng Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2022. Thực hiện mục tiêu đó, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đang vào cuộc quyết liệt, tạo những chuyển động tích cực.
Tải thêm tin