Đội ngũ báo cáo viên cần tiên phong nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tại Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8/2019 diễn ra vào sáng 2/8.
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin nội dung kết quả của ngành văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

5 năm qua, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như  đời sống văn hóa ở một số nơi còn nghèo nàn; nguồn lực đầu tư cho tu bổ, giữ gìn di sản văn hóa còn thấp; kinh phí đầu tư cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật hạn hẹp khiến các đơn vị nghệ thuật gặp khó khăn, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống.

Từ thực trạng trên, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 33 trong thời gian tới.

Đại biểu dự hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về những kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhiều bước tiến tích cực trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo tiếp tục được đổi mới, có sự chuyển biến về chất lượng, nâng cao hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện.
Nội dung, phương pháp tuyên truyền của đội ngũ tuyên truyền viên đã có sự chuyển biến về chất lượng, nâng cao hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quan trọng tại mỗi địa phương. Ảnh minh họa: Mỹ Nga

Từ những thành quả đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục giữ vững những giá trị cốt lõi của công tác tuyên giáo, thể hiện rõ vai trò tiên phong trong định hướng và trực tiếp đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, nhất là trong tình hình biển Đông đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp; tích cực nắm bắt dư luận xã hội, đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo đảm ổn định tư tưởng chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.