#hhvn 2016

7 kết quả

Sắc đẹp ngàn cân

Sắc đẹp ngàn cân

(Baonghean) - Quan điểm thế nào là xấu, là đẹp mang tính cảm quan cá nhân nhiều hơn là quy theo chuẩn mực, bởi chuẩn mực luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Chúng ta hãy cứ yêu thích những gì chúng ta cho là đẹp, nhưng hà cớ gì phải ghét bỏ, miệt thị những người, những vật không vừa mắt mình?