#mlb tenergy

2 kết quả

Diện mạo mới công nghiệp Yên Thành

Diện mạo mới công nghiệp Yên Thành

(Baonghean) - Huyện Yên Thành sở hữu nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp. Thời gian qua, huyện đã có chính sách thu hút đầu tư và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Một số nhà máy đi vào hoạt động tạo diện mạo mới cho Yên Thành và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.